Most viewed

They have been replaced.Regmon is a registry monitoring utility that will show you which segoe ui font for web applications are accessing your registry, which keys they are accessing, and the registry data that they are reading and writing - all in real-time.Note: Main site link offline (thanks..
Read more
The game even supports USB controllers and expands well to hdtvs if you want to play it like you would on a console.When you first start the game, use the arrow keys to go to "Options" and press "Enter". .A nice remake of the classic Super Mario Bros..
Read more

Ek atama 2012 meb


ek atama 2012 meb

(5) Zorunlu çalma yükümlülü bulunan yöneticiler; 6/5/2010 tarihli ve 27573 sayl Resmî Gazetede yaymlanarak yürürlüe giren Millî Eitim Bakanl Öretmenlerinin Atama ve Yer Deitirme Yönetmeliine göre belirlenen, illerin zorunlu çalma yükümlülü öngörülen hizmet alanlarndaki eitim kurumlarna atanmak üzere bavuruda bulunabilirler.
_ (1) Bu madde bal Müdür olarak atanacaklarda aranacak özel artlar iken, 15/5/2010 tarihli ve 27582 sayl Resmî Gazete'de yaymlanan Millî Eitim Bakanl Eitim Kurumlar Yöneticilerinin Atama ve Yer Deitirmelerine likin Yönetmelikte Deiiklik Yaplmasna Dair Yönetmelik in 2 nci maddesiyle metne ilendii ekilde deitirilmitir.
Bu madde kapsamnda birinci ve ikinci defa yaplan duyurulara bavuruda bulunmayanlar ile bavuruda bulunduu halde puan yetersizlii nedeniyle tercihlerinden birine atanamayanlarn atamalar bo kalan eitim kurumu yöneticiliklerinden birine olacak ekilde kura ile yaplr.Bavuru süresi 5 igününden az olamaz.Yönetici olarak atanacaklarda aranacak özel artlar (1) madde 8 (Deiik : /28020 RG) (1) Fen liseleri ve sosyal bilimler liseleri yöneticiliklerine; bu eitim kurumlarna seçilerek öretmen olarak atanp, görev yapan ya da bu eitim kurumlarnda görev yaptktan sonra herhangi bir nedenle ayrlm olmakla birlikte yeniden bu eitim kurumlarna snavsz.(2) (Deiik ikinci fkra : /28020 RG) Bu maddenin birinci fkras kapsamnda yöneticilikleri sona erenlerden, bu durumlar ortadan kalkanlar, daha önce ayrldklar eitim kurumu yöneticilii bo olmas durumunda öncelikle bu eitim kurumlarna, bunun mümkün olmamas durumunda, varsa ve istemeleri halinde il millî eitim müdürlüklerince önerilecek bir eitim kurumu yöneticiliine, durumlarna.Benc BÖLÜM Atama ve Yer Deitirme Atama yetkisi madde 17 (1) ller aras yer deitirme suretiyle atamalar hariç olmak üzere bu Yönetmelik kapsamndaki eitim kurumlarnn her kademedeki yöneticileri valiliklerce atanr.(4) (Ek dördüncü fkra : /28020 RG) Bu maddenin üçüncü fkrasnda belirtilen 2 yllk süre içerisinde ilgili mevzuatnda belirtilen yöneticilik normuna esas ölçütler çerçevesinde görev yapmakta olduu eitim kurumunda durumuna uygun yöneticilik normunun artmas ya da her hangi bir nedenle bo yönetici normu olumas halinde norm kadro fazlas durumuna düen.Bavuruda bulunduu halde puan yetersizlii nedeniyle tercihlerinden birine atanamayanlar ile snrl olmak üzere, atama ilemlerinin tamamland tarihten itibaren windows 7 home premium product key generator v 1.6 en geç 5 gün içinde, ikinci defa duyuru yaplr.B) Dönütürülme yoluyla oluan eitim kurumu yöneticiliklerine, önceki kurum yöneticilerinin norm kadro imkânlar ölçüsünde atamalar yaplr.(4) Seçme snavnda sorulacak sorulara ilikin görevin gerektirdii temel mevzuat ile dier konularda sorulacak toplam soru says gibi hususlar seçme snav komisyonunca belirlenir ve snava ilikin yaplacak duyurularda belirtilir.Bu süre içerisinde bo yöneticilikler için yaplacak duyurulara bavuruda bulunabilirler.(2) Duyurusu yaplacak eitim kurumlarnn belirlenmesi ve Bakanlk tarafndan açlacak elektronik bavuru sayfasna yanstlmasndan il millî eitim müdürlükleri sorumludur.RG 6) /28360, rG, nOT: Bu Yönetmelik Tarihli ve 28573 Sayl Resmî Gazetede Yaymlanan.Madde 1 (1) Bu Yönetmeliin amac; Millî Eitim Bakanlna bal eitim kurumlar yöneticiliklerini ikinci görev olarak yürütecek personelin belirlenmesine ilikin usul ve esaslar düzenlemektir.Ancak farkl eitim kurumlarna ya da yönetim kademelerine atanmak isteyenler ile herhangi bir nedenle görev yeri deitirilenler bu Yönetmelik hükümlerine tabidir.(2) Seçme snav, Seçme Snav Komisyonunca tespit edilecek merkezlerde Bakanlk Eitim Teknolojileri Genel Müdürlünce merkezî sistemle yazl olarak veya elektronik ortamda yaplr.Snavlarn deerlendirilmesi madde 14 (Deiik : /28020 RG) (1) Seçme snavlar 100 tam puan üzerinden deerlendirilir.(4) Atama sonuçlar atamalarn yapld tarihten itibaren en geç 5 igünü içinde il millî eitim müdürlünün internet sitesinde en az 5 gün süreyle yaymlanr.(2) Bu madde birinci fkrasnn birinci cümlesi 'Müdür yardmcl için snav konular ve puan deerleri unlardr iken, tarihli ve 28020 sayl Resmî Gazete'de yaymlanan Millî Eitim Bakanl Eitim Kurumlar Yöneticilerinin Atama ve Yer Deitirmelerine likin Yönetmelikte Deiiklik Yaplmasna Dair Yönetmelik'in 5 inci maddesiyle metne ilendii ekilde.B)yi ve Kötü Davran Nedir?(3) Bu Yönetmeliin geçici 1 inci maddesinin birinci fkrasnn ikinci cümlesi 'Ancak, farkl kurumlara ya da yönetim kademelerine atanmak isteyenler bu Yönetmelik hükümlerine tabidir.' iken, tarihli ve 28020 sayl Resmî Gazete'de yaymlanan Millî Eitim Bakanl Eitim Kurumlar Yöneticilerinin Atama ve Yer Deitirmelerine likin Yönetmelikte Deiiklik Yaplmasna Dair.DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Seçme Snav Seçme snav madde 11 (Deiik : /28020 RG) (1) Eitim kurumu müdürlüne, müdür bayardmclna ve müdür yardmclna ilk defa atanacaklarn belirlenmesi için seçme snav yaplr.
Bavuru aamasnda isteklerinden vazgeçenler hariç olmak üzere, atamas yapld halde yasal süresi içinde görevlerine balamayanlarn atamalar iptal edilir.


Sitemap